Marsala Burgundy Navy Wedding Snapchat Filter Wedding Snapchat Geofilter Wedding Snapchat Wedding Geofilter Wedding Filter Red Floral Filter

$6.12 $10.20

Shipping to United States: Free


Get a Custom Wedding Snapchat Geofilter and Share the Best Moments of your life! :)


***************************************
🌷🌷Y O U W I L L R E C E I V E :🌷🌷
***************************************

πŸ’ This Snapchat geofilter is a digital download. You will receive a .png format file that you'll be able to upload on Snapchat.


***********************************
🌷🌷H O W T O O R D E R :🌷🌷
***********************************

1) Choose how fast you want to get your filter
2) Click "Add to Cart".
3) Write on "Add an optional note to seller":
--- FIRST NAME
--- event DATE
4) Check out!


**************************
🌷🌷D E L I V E R Y :🌷🌷
**************************

** REGULAR ORDER **
πŸ’ You will receive the geofilter within 24 hours.
πŸ’ Snapchat Geofilter will be sent as an attachment via Etsy Conversation.
πŸ’ It will be immediately ready to upload and use on Snapchat!

** RUSH ORDER **
πŸ’ You will receive the geofilter within 1-12 hours. (If I'm online, I will send the filter to you within 1 hour. If I'm away from my computer, I will send the filter to you within 12 hours.)
πŸ’ Snapchat Geofilter will be sent as an attachment via Etsy Conversation.
πŸ’ It will be immediately ready to upload and use on Snapchat!


***********************************
🌷🌷P L E A S E N O T E :🌷🌷
***********************************

πŸ’ This is a DIGITAL item and no physical product will be sent.
πŸ’ Snapchat does NOT allow HASHTAGS.
πŸ’ Snapchat does NOT allow Full Names on filters. (either FIRST NAME or LAST NAME)
πŸ’ Uploading your Geofilter to Snapchat IS NOT INCLUDED in this listing.
πŸ’ Snapchat needs at least 24 hours for approval before your event. (Most of the time, it only takes a few hours, but allow 1 day to be safe). Please keep this in mind when ordering.
πŸ’ There is a fee through snapchat to host a Geofilter, starting at $5 depending on the size of your venue.
πŸ’ On-Demand Geofilters are currently available in Saudi Arabia, UAE, Brazil, Australia, Canada, United Kingdom, and most of the USA.
πŸ’ For more info, please visit:
https://geofilters.snapchat.com/submission-guidelines


*************************
🌷🌷C O N T A C T:🌷🌷
*************************

Please feel free to contact with us if you have any question. Our Email: sunshineweddingparty2018 @ gmail.com


*******************************************
🌷🌷G O B A C K T O T H E S H O P :🌷🌷
*******************************************

http://SunshineWeddingParty.etsy.com


🌷T H A N K ⋆ Y O U🌷
❀ Sunshine Wedding Party


All rights reserved Β© 2018 SunshineWeddingParty. For personal use only. Not for resale or redistribution.

Shipping & Policies

Shipping from Canada

Processing time

1 business day

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I don't accept returns, exchanges, or cancellations

But please contact me if you have any problems with your order.

Frequently Asked Questions

TERMS OF USE

The viewing, printing or downloading of any content, graphic or template from SunshineWeddingParty is solely for your own personal use and not for republication, distribution, sale or other commercial purposes. No part of any content, description or template may be reproduced in any form.

The purchase of a template is for ONE-TIME USE ONLY intended for a single project or event. You can edit, save and download your template unlimited times for editing and proofing purposes only. Creating multiple versions for various projects or events is NOT permitted. The template will expire after one year from the day of purchase.

SunshineWeddingParty reserves the right to revoke access to a template if the user fails to comply with the terms.

PRINTING

The Templett application allows you to export your finished file in many different ways. You can print right at home or take your exported PDF or JPEG file to any print shop. We have options for trim marks, bleed, and even options to save paper when printing at home.

If you plan to use a professional printer, I recommend Prints of Love. My shop has partnered with them to offer high quality yet affordable printing. Plus free envelopes & free U.S. shipping!

Simply follow this link:
https://printsoflove.com/sunshine-wedding-party

RETURNS

Due to the digital nature of our printable templates, it’s not possible to cancel, return or exchange the template after the purchase. Please contact us with any issues/questions.

PRINT QUALITY

Subtle variations in color and surface textures are rendered differently for each monitor. The colors that appear on your screen may not be exact to your final product, depending on how your monitor is calibrated.

We cannot be held responsible for any unauthorized altering of the file and poor print quality or printing errors caused by your printer.

If you are not confident that your home printer will produce the quality desired, we recommend having your file printed at a copy center, online printer or professional print shop.

WHAT CAN BE EDITED?

WHAT CAN BE EDITED:
β€’ Text can be edited for wording, font, color, size and placement
β€’ Most artwork can be edited for size and placement.
β€’ Backgrounds can be edited for color, deleted or new ones added
β€’ Upload your own image
β€’ Add a back side

WHAT CAN'T BE EDITED:
β€’ Overall size of document
β€’ Orientation of document

DO YOU HAVE PAPER RECOMMENDATIONS?

It's best to print on thick card stock. We recommend 100 lb or more. Most home printers will comfortably print on 90 - 110 lb card stock.

HOW DO I ACCESS MY TEMPLATE?

An email from Templett is sent to the email address that is associated with your Etsy account - please be sure to check your spam folder if you are unable to locate it.

If you do not have access to this email or unable to locate your Templett email, you can still access your template by going to templett.com/design. Enter the email address from the order, and press continue, then click on "you don't have access to this email?" link. You will then be asked to enter the Etsy order ID - this can be found on the order receipt in your Etsy account. Once you are logged in, you will be able to update your email address under user settings.

HOW DO I FORMAT MULTIPLE TEMPLATES ON A PAGE?

To format the file with multiple cards on a page, you will need to adjust the settings when downloading the PDF file. First click on the download button in the top right and select PDF. Then make sure you turn on the "show trim marks" and "save paper" options - this will arrange as many templates it can fit on a 8.5"x11 or A4 page.

Legal imprint