Marsala Burgundy Navy Wedding Snapchat Filter Wedding Snapchat Geofilter Wedding Snapchat Wedding Geofilter Wedding Filter Red Floral Filter

$6.09 $10.15

Shipping to United States: Free


Get a Custom Wedding Snapchat Geofilter and Share the Best Moments of your life! :)


***************************************
🌷🌷Y O U W I L L R E C E I V E :🌷🌷
***************************************

πŸ’ This Snapchat geofilter is a digital download. You will receive a .png format file that you'll be able to upload on Snapchat.


***********************************
🌷🌷H O W T O O R D E R :🌷🌷
***********************************

1) Choose how fast you want to get your filter
2) Click "Add to Cart".
3) Write on "Add an optional note to seller":
--- FIRST NAME
--- event DATE
4) Check out!


**************************
🌷🌷D E L I V E R Y :🌷🌷
**************************

** REGULAR ORDER **
πŸ’ You will receive the geofilter within 24 hours.
πŸ’ Snapchat Geofilter will be sent as an attachment via Etsy Conversation.
πŸ’ It will be immediately ready to upload and use on Snapchat!

** RUSH ORDER **
πŸ’ You will receive the geofilter within 1-12 hours. (If I'm online, I will send the filter to you within 1 hour. If I'm away from my computer, I will send the filter to you within 12 hours.)
πŸ’ Snapchat Geofilter will be sent as an attachment via Etsy Conversation.
πŸ’ It will be immediately ready to upload and use on Snapchat!


***********************************
🌷🌷P L E A S E N O T E :🌷🌷
***********************************

πŸ’ This is a DIGITAL item and no physical product will be sent.
πŸ’ Snapchat does NOT allow HASHTAGS.
πŸ’ Snapchat does NOT allow Full Names on filters. (either FIRST NAME or LAST NAME)
πŸ’ Uploading your Geofilter to Snapchat IS NOT INCLUDED in this listing.
πŸ’ Snapchat needs at least 24 hours for approval before your event. (Most of the time, it only takes a few hours, but allow 1 day to be safe). Please keep this in mind when ordering.
πŸ’ There is a fee through snapchat to host a Geofilter, starting at $5 depending on the size of your venue.
πŸ’ On-Demand Geofilters are currently available in Saudi Arabia, UAE, Brazil, Australia, Canada, United Kingdom, and most of the USA.
πŸ’ For more info, please visit:
https://geofilters.snapchat.com/submission-guidelines


*************************
🌷🌷C O N T A C T:🌷🌷
*************************

Please feel free to contact with us if you have any question. Our Email: sunshineweddingparty2018 @ gmail.com


*******************************************
🌷🌷G O B A C K T O T H E S H O P :🌷🌷
*******************************************

http://SunshineWeddingParty.etsy.com


🌷T H A N K ⋆ Y O U🌷
❀ Sunshine Wedding Party


All rights reserved Β© 2018 SunshineWeddingParty. For personal use only. Not for resale or redistribution.

Shipping from Canada

Processing time

1 business day

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I don't accept returns, exchanges, or cancellations

But please contact me if you have any problems with your order.

Frequently Asked Questions

🌟HOW DO THE TEMPLATES WORK? 🌟

1. You will receive an email from Templett.com with a link to access your template. You can DIY the template on your computer πŸ’»browsers.
2. Make you changes to the template, save your work, and download.
3. Print at home, local print shops OR online printing ☞ https://bit.ly/392Oaid (enjoy free envelopes & free U.S. shipping!)

WHAT CAN BE EDITED?

➀ TEXT: Text can be edited for wording, font, font color, and placement.
➀ ARTWORK: Most artwork is locked and cannot be resized or moved. Try the demo link to see what is editable in your template of choice.
➀ BACKGROUND: Color can be changed on most templates.
➀ IMAGES: Add your own images
➀ BACKSIDE: Some templates come with a backside, if not, feel free to add one.
______________________________

WHAT CAN'T BE EDITED: Size and orientation of the document.
(Please contact me if you need to change the document size and orientation.)

CAN I TRY THE TEMPLATE BEFORE PURCHASE?

Absolutely! Each listing contains a link to try the specific template before purchase. All of the editing features in the demo will be the same as the purchased version. However, you will not be able to save or download the template while using the demo. In addition, there are no demo links for some Snapchat filters as they are made by the program other than Templett.

WHERE CAN I PRINT?

DOWNLOAD OPTIONS:
βˆ™ PDF - For home, copy center, or professional printing. Use the "Save Paper" option to print multiple per page.
βˆ™ JPG - Photo lab, copy center, or professional printing. Select the "Bleed" option when printing professionally.
βˆ™ PNG - Email, text, or social sharing

PRINTING OPTIONS:
βˆ™ Print at home
βˆ™ Copy center such as Staples, FedEx, etc.
βˆ™ Photo lab such as Costco or Walgreens
βˆ™ Online printing service such as Prints of Love. Use the link below to enjoy FAST 2 business day printing and FREE 2-3 Day US shipping:
☞ https://printsoflove.com/sunshine-wedding-party
(✨Free envelopes βœ‰οΈ! ✨International shipping is also available.
A tree 🌳is planted in your name when you order πŸ’–)

PAPER RECOMMENDATIONS

It's best to print on thick card stock. We recommend 100 lb or more. Most home printers will comfortably print on 90 - 110 lb card stock.

TERMS OF USE

➀ The purchase of a template is for ONE-TIME USE ONLY intended for a single project or event. You can edit, save and download your template unlimited times for editing and proofing purposes only. Creating multiple versions for various projects or events is NOT permitted. The template will expire after one year from the day of purchase.

➀ The viewing, printing or downloading of any content, graphic or template from SunshineWeddingParty is solely for your own personal use and not for republication, distribution, sale or other commercial purposes. No part of any content, description or template may be reproduced in any form.

➀ SunshineWeddingParty reserves the right to revoke access to a template if the user fails to comply with the terms.

CANCELLATIONS & RETURNS

Due to the nature of instant digital templates, refunds/exchanges cannot be issued once the order has gone through. Please thoroughly read the description and try the demo before purchase to ensure it's a perfect fit for your needs. If you have an issue with your purchase, please contact me.

BUSINESS HOURS

Mon - Fri: 9am-4pm CDT
Closed on weekends & holidays

If you have any questions or run into trouble with your order, please contact me. I'm always available for support and do my best to respond within 24 hours of your request.

HOW DO I ACCESS MY TEMPLATE?

An email from Templett is sent to the email address that is associated with your Etsy account - please be sure to check your spam folder if you are unable to locate it.

If you do not have access to this email or unable to locate your Templett email, you can still access your template by going to templett.com/design. Enter the email address from the order, and press continue, then click on "you don't have access to this email?" link. You will then be asked to enter the Etsy order ID - this can be found on the order receipt in your Etsy account. Once you are logged in, you will be able to update your email address under user settings.

HOW DO I FORMAT MULTIPLE TEMPLATES ON A PAGE?

To format the file with multiple cards on a page, you will need to adjust the settings when downloading the PDF file. First click on the download button in the top right and select PDF. Then make sure you turn on the "show trim marks" and "save paper" options - this will arrange as many templates as it can fit on a 8.5"x11 or A4 page.

Reviews (5)

Average:

Seller was very accommodating! They made the filter with alternative words for me :)Awesome!!! Everyone loved it!!
Legal imprint